Algemene voorwaarden

Laatste wijziging 08-08-2018

Deze ‘algemene voorwaarden’ vervangt alle voorgaande.

Artikel 1: Definities

In deze ‘algemene voorwaarden’, waaronder inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan onder:
ZUMMITT: de organisatie ZUMMITT B.V., gevestigd te Lelystad.
ZUMMITT fit together: het bewegingsconcept dat aan de deelnemer wordt aangeboden en de diverse activiteiten die onder de naam ZUMMITT aangeboden worden.
ZUMMITT- vestiging: de fysieke locatie waar ZUMMITT wordt aangeboden.
Beheerder/gastheer: degene die zorg draagt voor het beheer van het ZUMMITT-vestiging.
Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 16 jaar of ouder, welke deelneemt aan ZUMMITT.
ZUMMITT-membership tag: toegangspas voor ZUMMITT-centrum
Membership taghouder: natuurlijk persoon (m/v) of bedrijf op wiens naam het ZUMMITT abonnement is geadministreerd.

Artikel 2: Aanmelding en toegang

De aanmelding voor het ZUMMITT fitnessabonnement vindt plaats door:

 1. Het inschrijfformulier op de website (www.zummitt.com) volledig in te vullen en te verzenden
 2. Aanmelding in de vestiging
  Het fitnessabonnement en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat ZUMMITT het inschrijfformulier heeft ontvangen. Het actieve fitnessabonnement bij ZUMMITT en de automatische incasso door ZUMMITT vangen aan per de datum van ingang zoals door de deelnemer op het inschrijfformulier/online aangegeven.
 3. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van ZUMMITT zodra zijn fitnessabonnement kan aanvangen.
 4. Uitsluitend op vertoon van een geldige ZUMMITT-membership tag samen met een geldig identiteitsbewijs krijgt men toegang tot de ZUMMITT vestiging.
 5. Jongeren in de leeftijd tussen de 10 en 16 jaar kunnen bij een ZUMMITT vestiging sporten. Zij krijgen echter uitsluitend toegang indien onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainende deelnemer van 16 jaar of ouder die in het bezit is van een ZUMMITT-membership tag. Aanmelding voor het fitnessabonnement dient door ouder/verzorger te geschieden. Jongeren ouder dan 16 jaar mogen zelf een abonnement afsluiten.

Artikel 3: ZUMMITT-membership tag

 1. De ZUMMITT-membership tag blijft te allen tijde eigendom van ZUMMITT.
 2. De membership taghouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ZUMMITT-membership tag.
 3. Overdraagbaarheid: het is relaties van de ZUMMITT-membership taghouder  toegestaan gebruik te maken van de ZUMMITT-membership tag
 4. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de ZUMMITT-membership tag dient de membership taghouder dit telefonisch te melden, waarna de tag geblokkeerd wordt voor toegang tot een ZUMMITT vestiging. De betalingsverplichting van de pashouder blijft onverminderd van kracht (zie ook art. 3.5).
 5. Na verlies of diefstal kan een ZUMMITT-membership tag op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de membership tag, worden hiervoor kosten via automatische incasso of per pin in rekening gebracht (prijsniveau 2018 € 7,50).
 6. Bij beëindiging van het ZUMMITT lidmaatschap dient de ZUMMITT-membership tag te worden geretourneerd aan ZUMMITT.

Artikel 4: ZUMMITT lid

 1. Het lid dat zich heeft ingeschreven als ZUMMITT lid kan met zijn membership tag een tweede persoon toegang verschaffen tot de ZUMMITT vestiging. Dit recht is alleen voorbehouden aan het lid aan wie de membership tag toebehoort. Personen die een uitgeleende membership tag gebruiken in de zin van art. 3.3 mogen van dit recht geen gebruik maken.

Artikel 5: Indeling en gebruik

 1. ZUMMITT behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.
 2. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of het deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van ZUMMITT waarvoor hij/zij is een fitnessabonnement heeft, vindt geen restitutie van het fitnessabonnement plaats.

Artikel 6: Fitnessabonnement, termijn en betaling

 1. Een Fitnessabonnement is telkens voor de duur van 1 maand en loopt vanaf de eerste tot de laatste dag van de maand. Indien het abonnement niet op de 1e van de maand begint wordt het abonnementsgeld voor de resterende periode van die maand pro rata berekend en geïncasseerd samen met het volledige maandbedrag van de maand daarop. De deelnemer moet toestemming geven via de website of tijdens de inschrijving om het fitnessabonnement automatisch maandelijks te laten incasseren.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden per maand vooruit.
 3. Bij niet tijdige ontvangst door ZUMMITT van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer). Mislukt de incasso, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt de membership tag geblokkeerd en er wordt € 4,95 stornokosten in rekening gebracht.
 4. Een membership tag wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer wordt bovendien de toegang tot de ZUMMITT vestiging geweigerd. Daarenboven is ZUMMITT gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 5. ZUMMITT behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.
 6. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 7: Einddatum fitnessabonnement

 1. Het fitnessabonnement eindigt precies één maand na de ingangsdatum waarvoor de deelnemer het fitnessabonnement heeft betaald.
 2. ZUMMITT behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de gastheer/gastvrouw, de membership tag in te vorderen en een fitnessabonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van ZUMMITT, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Zowel ZUMMITT als de gastheer/gastvrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 3. De deelnemer zal zowel ZUMMITT als de gastheer/gastvrouw vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
 4. Zowel ZUMMITT als de gastheer/gastvrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

Artikel 9: Opschorting van het abonnement.

 1. Het is mogelijk om bij ZUMMITT het abonnement tijdelijk op te schorten
 2. Een opschorting dient te worden aangevraagd via het daarvoor beschikbare formulier op de website. Een verzoek ter opschorting kan ook per e-mail worden verstuurd.
 3. Een opschorting is pas van kracht indien er een bevestiging door ZUMMITT aan het lid is verstuurd waarin vermeld staat over welke periode de opschorting van is verleend.
 4. Een opschorting kan worden aangevraagd voor een periode van maximaal 3 maanden.
 5. Na afloop van de periode van opschorting wordt het abonnement automatisch geheractiveerd en wordt de automatische incasso voor het lidmaatschap hervat.

Artikel 10: Opzegtermijn en beëindiging van het abonnement.

 1. ZUMMITT hanteert geen opzegtermijn voor de opzegging van abonnementen.
 2. Een door ZUMMITT ontvangen opzegging is geldig voor de huidige lidmaatschapsmaand tenzij anders aangegeven door de deelnemer.
 3. Voor het beëindigen van het abonnement dient een verzoek ter beëindiging te worden gestuurd. Op de website is hiervoor een digitaal formulier beschikbaar. Een verzoek ter beëindiging kan ook per e-mail worden verstuurd.
 4. Het verzoek ter beëindiging wordt binnen maximaal 48 uur verwerkt. De beëindiging van het abonnement wordt per e-mail bevestigd met de einddatum.
 5. Het abonnement wordt pas als beëindigd beschouwd zodra de bevestiging van het abonnement door ZUMMITT aan het lid is verstuurd.

Arikel 11: Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht uw aanmelding tot 14 dagen na ontvangst van de bevestiging zonder opgave van reden te annuleren. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Artikel 12: Klachten en huisregels

 1. In geval van klachten met betrekking tot ZUMMITT en ZUMMITT fit together dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de gastheer/gastvrouw en in tweede instantie tot ZUMMITT.
 2. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de ZUMMITT vestiging en hiernaar te handelen.
 3. De ‘algemene voorwaarden’ en de huisregels van de ZUMMITT vestiging staan op de website www.zummitt.com en zijn bij de balie van de ZUMMITT vestiging op te vragen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met ZUMMITT fit together aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en ZUMMITT zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar ZUMMITT is gevestigd.

Artikel 14: Tot slot

 1. Door zijn aanmelding verklaart de deelnemer de aanmeld- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van ZUMMITT te accepteren.
 2. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen ZUMMITT fit together en de deelnemer.